Klagevejledning

Hvis du vil klage over afgørelse truffet på Kirkens Korshærs herberg, skal du følge klagevejledningen. Den skal være personalet i hænde indenfor 4 uger.

Klagevejledningen kan læses her på siden og downloades her.

 

Klagevejledning og tidsfrister

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til:

 

Kirkens Korshærs herberg

Benediktsgade 23

5000 Odense C

Tlf: 66 12 15 93

Mail:herberg@herberg.dk

Forstander:jan@herberg.dk

 

Vejledning;

¨ Du skal klage direkte til Herberget.

¨ Herberget skal modtage din klage indenfor 4 uger.

¨ Fristen på 4 uger gælder fra den dag, du har modtaget afgørelsen.

¨ Når Herbergets leder har modtaget din klage, skal Herbergs leder have mulighed for at genvurdere på afgørelsen. Vurdere, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist medhold.

¨ Hvis herbergets leder ændrer sin afgørelse, til at give dig helt eller delvis medhold, vil du blive orienteret om den nye afgørelse.

¨ Hvis Herbergets leder fastholder sin afgørelse, sendes din klage og sagsakterne videre til Ankestyrelsen.

 

 

Hvad skal der stå i klagen?

Der er ingen særlige krav til for eksempel udformningen eller længden af din klage.

Der er heller ingen krav om, at du skal begrunde din klage. Det er dog en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med.

 

En klage skal meget gerne indeholde;

¨ Dit navn

¨ Adresse, telefonnummer og mailadresse (hvordan kan vi komme i kontakt med dig)

¨ Dit cpr-nummer

¨ Beskriv hvad du er utilfreds med

 

Hvis du vil have hjælp til din sag;

Det kun dig, som afgørelsen vedrør, der kan indgive klagen.

Du kan vælge at give fuldmagt til, at andre hjælper dig med din sag. Det kan for eksempel være et forbund, organisation eller en privat støtteperson.

 

 

Lovhenvisninger fremgår herunder.

 

Henvendelse:

Ophold på forsorgshjem / herberg jf. servicelovens § 110, har en særlig karakter sammenlignet med ophold på øvrige tilbud efter serviceloven, da du som borger kan henvende dig direkte til boformen og søge om optagelse (selvmøderprincippet)

 

Det følger af servicelovens § 110, stk. 2, at optagelse på boformer kan ske ved din egen henvendelse , eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det vil sige, at ophold på herberget ikke forudsætter forudgående visitation fra kommunalbestyrelsen, og at du som borger kan henvende dig direkte til boformen og søge om optagelse.

 

Optagelse og udskrivelse:

Det er fastsat i servicelovens § 110, stk. 3, at det er boformslederen der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. Boformslederens afgørelse om optagelse på og udskrivning fra boformen efter § 110, stk. 3, indeholder en vurdering af, om du er i målgruppen for hjælp efter servicelovens §110. stk. 1

Boformslederens afgørelse er omfattet af forvaltningsloven.

 

Klage:

Det følger af servicelovens § 166 stk. 2, at du har mulighed for at klage over boformslederens afgørelse om optagelse og udskrivning.

 

Genvurderingsfristen:

Boformslederen skal have anledning til at genvurdere afgørelsen om afslag på optagelse eller udskrivning, inden Ankestyrelsen behandler klagen. Boformslederen skal vurdere, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist medhold.

Derfor skal du indgive din klage til boformslederen jv. Retssikkerhedsloven § 66 stk. 1.

 

Såfremt boformslederen ikke kan give dig medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen. Jf. retssikkerhedsloven § 66 stk. 2.

Klagen til Ankestyrelsen skal sendes fra herberget, inden 4 uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen jf. retssikkerhedsloven § 67. stk. 1.

 

Ankestyrelsen:

Ankestyrelsen kan tage stilling til de retlige spørgsmål, der ligger til grund for boformslederens afgørelse om optagelse og udskrivning, jf. retssikkerhedslovens § 69.

 

Opsættende virkning:

Det følger af retssikkerhedsloven § 72. stk. 1 at når du klager, har din klage ikke opsættende virkning. Det betyder, at du skal indrette dig efter den sidste afgørelse, der er truffet, indtil klagen er blevet behandlet og der eventuelt træffes en anden afgørelse.

 

Der henvises yderligere til gældende Vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018.